Privatlivspolitik

Festsalgs Privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Festsalg (4x2 ApS) (samlet betegnet ”Festsalg”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle vores kunder, leverandører og samarbejdspartnere.

 • Om Festsalg
  Festsalg er en webshop samt fysisk butik, med adresse på Thurø Sydfyn, som sælger engangsfestartikler til private og erhverv.

Som led i sin virksomhed indsamler og behandler Festsalg personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Festsalg er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

4x2 ApS, Festsalg

Bergmannsvej 29 5700 Svendborg

CVR-nr: 38517767

Tel: +45 25 59 69 87

[email protected]

Ejere: Pernille Groth-Poulsen & Martin Kampmann Frederiksen

 1. Datasikkerhed er vigtig for os
  For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner hos Festsalg, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 2. Hvad er personoplysninger?
  Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, blandt andet ved et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er særlige for en given persons identitet.


  4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?
  De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse med dit kundeforhold og driften af Festsalgs virksomhed. De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger vedrørende kundeadministration, leverandøradministration samt oplysninger vedrørende Festsalgs rettigheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Festsalg vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold.

Festsalg indsamler og behandler som udgangspunkt alene almindelige personoplysninger.

Festsalg vil typisk indsamle følgende oplysninger:

4.1 Oplysninger vedrørende vores kunder
Oplysninger, som du giver os, når du ligger en ordre hos os, fx online via hjemmesiden eller ved at kontakte vores butik, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer, e-mail-adresse og evt. stilling), betalingskortoplysninger, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os i forbindelse med dit kundeforhold hos os.

Festsalg kan desuden indhente kreditoplysninger fra kreditoplysningsbureauer til brug for bedømmelse af din økonomiske soliditet og kreditværdighed i forbindelse med dit kundeforhold.

4.2 Oplysninger vedrørende vores leverandører og samarbejdspartnere
Oplysninger, som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale, herunder kontaktoplysninger (arbejde, jobtitel, fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse), oplysninger, som du giver os omkring dine præferencer i forhold til markedsføring eller kommunikation, samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.


 1. Hvad bruger vi dine personoplysninger til?
  Festsalg behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Bemærk, at ikke samtlige de angivne formål, kategorier af oplysninger, modtagere af oplysninger eller typer af behandling af oplysninger gælder for dig i alle tilfælde.

Festsalg behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (i det der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

5.1 Kundeadministration
Festsalg behandler dine personoplysninger i forbindelse med oprettelse og løbende administration af dit kundeforhold med Festsalg som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores kunderegistre, fakturering, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person.

5.2 Administration af leverandør- og samarbejdsforhold
Festsalg behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som Festsalg arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

5.3 Overholdelse af gældende love og regler
Festsalg behandler dine personoplysninger i forbindelse med overholdelse af love og regler, som Festsalg er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden

Festsalg anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Festsalg tilstræber at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold (fx ændring af adresse), således at vi kan sikre, at dine personoplysninger altid er korrekte og ajourførte. Hvis du har oprettet en profil hos os, beder vi dig om at logge på din profil og opdatere denne i tilfælde af eventuelle ændringer.


 1. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger
  Festsalg behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Dit samtykke, (2) indgåelse eller opfyldelse af din kontrakt med Festsalg, (3) hensynet til Festsalgs legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (4) opfyldelse af en retlig forpligtelse, Festsalg er pålagt, (5) beskyttelse af dine eller en anden fysisk persons vitale interesser, (6)  behandlingen er nødvendig, for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og (7) be-handlingen er nødvendig for at overholde Fetsalgs eller dine arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, der følger af national ret eller af EU-retten. Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser med hensyn til de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere.

 2. Deling af personoplysninger
  Festsalg videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere dine produkter du har købt hos os i forbindelse dermed.

Festsalg vil typisk videregive personoplysninger til følgende modtagere i forbindelse med fragt af dine produkter:

7.1 PostNord
Festsalg videregiver personoplysninger til PostNord, som led i at fragte produkterne til dig. Til brug for fragt vil vi typisk videregive oplysninger om fornavn, mellemnavn(e), efternavn, adresse, telefonnummer, samt specielle ønsker i forbindelse med levering.

For yderligere oplysninger om vores leverandørers og samarbejdspartneres behandling og beskyttelse af dine personoplysninger henvises til disses privatlivspolitikker og vilkår.

Festsalg tilstræber at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

Festsalg videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre dette er nødvendigt for at kunne udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

 1. Dataintegritet og -sikkerhed
  Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med bogføring mv.

Det er Fetsalgs politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 1. Dine rettigheder
  Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Festsalg er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, herunder gøre indsigelse mod automatiserede afgørelser og profilering eller mod anvendelse af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Endvidere kan du anmode om besigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, tilbagetrække et samtykke til behandling af dine personoplysninger samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på e-mail: [email protected]  Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Festsalgs behandling af dine personoplysninger kan ske til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: [email protected]

 1. Opdateringer
  Festsalg evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.